Autor: Lucia

Startup centrum TUKE v správach RTVS

17. február |  V spravodajskej relácii RTVS prezentovalo Startup centrum TUKE svoju činnosť ako aj informácie o aktuálnom 5. kole súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!.

5. kolo súťaže inovatívnych nápadov v Magazíne KSK

Startup centrum TUKE dostalo priestor v aktuálnom vydaní Magazínu KSK. Z krátkej reportáže sa dozviete o aktuálnom 5. kole súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!, o činnosti centra ako aj o pripravovanom návrhu podpory centra zo strany KSK. V reportáži boli predstavené aj niektoré z našich startupov – CEELABS, Chargebrella a VIZUALIZACKY.

Seminár s The Studio / KPMG

V rámci akceleračného programu pre startupy sme v spolupráci so The Studio spoločnosti KPMG pripravili seminár zameraný na rozvoj kompetencií startupistov v oblasti prezentácie, marketingu a komunikácie.

Návšteva z Óbuda University v Budapešti

Dňa 14. februára 2017 navštívilo Technickú univerzitu nové vedenie Óbuda University v Budapešti. Cieľom návštevy bolo vzájomné oboznámenie sa s potenciálom oboch univerzít a  spolupráci nielen v oblasti vzdelávania, ale aj vo výskume, vývoji a inováciách.

VIZUALIZACKY v prvom vydaní PC Revue v roku 2017

V prvom vydaní časopisu PC Revue  roku 2017 nájdete článok o spoločnosti VIZUALIZACKY. Viac sa o ňom môžete dozvedieť na našej stránke v časti „Startupy – Inkubátor TUKE“.

1. Startup Weekend v Banskej Bystrici

Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch 24. – 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie sa usku­toční v pries­to­roch Fakulty poli­tic­kých vied a medzi­ná­rod­ných vzťa­hov UMB Ban­ská Bys­trica.