Kategória: Aktuality

Impact Inkubátor vol. 3

Máte prospešný nápad, rozbehnutý projekt alebo inovatívny startup či technológiu? Impact Inkubátor už tretí rok podporuje a rozvíja zmysluplné nápady a projekty, prospešné inovácie, social startupy a technológie.

Inovatívny čin roka 2016

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. marca 2017 10.ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2016„. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov.

Prehľad schém štátnej pomoci

1. Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov.

1. Startup Weekend v Banskej Bystrici

Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch 24. – 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie sa usku­toční v pries­to­roch Fakulty poli­tic­kých vied a medzi­ná­rod­ných vzťa­hov UMB Ban­ská Bys­trica.